Thông tin
TOOLS SPAM FACEBOOK VIP
** Chưa có thông báo gì mới!!

- Access Token là gì?
Access token là một giấy phép mà Facebook cấp cho chúng ta để lấy thông tin từ nó. Tùy quyền hạn bạn cho phép trong ứng dụng, ứng dụng đó có thể lấy được những thông tin cần thiết.

- Điều khoản sử dụng tools?
Nghiêm cấm bạn sử dụng vào mục đích trái pháp luật, spam, phá hoại cá nhân hoặc tổ chức khác, chúng tôi không khuyến khích bạn sử dụng tools vào việc đó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm cho những thông tin và nội dung bạn nhập vào trang.